Zásady ochrany osobních údajů

1. Úvod

Ltd. “VMS Timber”, LV45403035414 (dále jen „správce“) na webových stránkách https://www.vmshouses.com (dále jen „webové stránky“) zpracovává osobní údaje získané od subjektu údajů– uživatele webových stránek (dále jen „uživatel“). Správce dbá na soukromí Uživatele a ochranu osobních údajů, respektuje práva Uživatele týkající se zákonnosti zpracování osobních údajů v souladu s platnými právními předpisy– Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „Nařízení“) a dalšími platnými právními předpisy v oblasti ochrany soukromí a zpracování údajů. S ohledem na to Správce vypracoval tyto zásady ochrany osobních údajů, aby Uživateli poskytl informace stanovené Nařízením. Zásady ochrany osobních údajů se vztahují na zpracování údajů bez ohledu na formu a/nebo médium, v němž Uživatel poskytuje osobní údaje (na Webových stránkách, v listinné podobě, osobně nebo telefonicky). Správce si vyhrazuje právo tyto podmínky kdykoli změnit. Návštěvník Webových stránek je povinen samostatně kontrolovat obsah Webových stránek, aby se seznámil se změnami podmínek.


2. Totožnost a kontaktní údaje správce.

Správce: Ltd. “VMS Timber”

Registrační číslo: LV45403035414

Adresa správce: “Zāģeri”, Sarkaņu pagasts, Madonas novads, LV-4870, Latvija

Webové stránky: https://www.vmshouses.com/

E-mail: [email protected]

Telefonní číslo: +371 25411162


3. Účely zpracování osobních údajů a právní základ zpracování.

Pokud uživatel poskytne správci své osobní údaje telefonicky, prostřednictvím kontaktních formulářů na webových stránkách, e-mailem nebo jiným způsobem, uchováváme a používáme tyto údaje za účelem plnění nebo uzavření příslušné smlouvy o poskytování služeb, včetně identifikace zákazníka; přípravy a uzavření smlouvy; poskytování služeb (plnění smluvních povinností); obsluhy zákazníka; vyřizování a zpracování námitek; zvyšování loajality zákazníka; správy plateb a vyúčtování; vymáhání a inkasa pohledávek; zajištění plánování a vedení evidence. Tyto údaje zpracováváme také za účelem poskytování informací orgánům státní správy a provozním subjektům v případech a v rozsahu stanoveném externími regulačními akty. Právním základem pro zpracování údajů je uzavření a plnění smlouvy, dodržování regulačních aktů, se souhlasem zákazníka– subjektu údajů a naše oprávněné zájmy (např. ověření totožnosti zákazníka před uzavřením smlouvy, zajištění plnění smluvních povinností, analýza využívání webových stránek, zajištění efektivity poskytování služeb apod.)


4. Kategorie osobních údajů.

Kategorie osobních údajů zahrnují jméno, příjmení, osobní identifikační číslo, e-mailovou nebo poštovní adresu, IP adresu, telefonní číslo, obsah zpráv nebo dopisů atd.


5. Kategorie příjemců osobních údajů.

Údaje jsou zpřístupněny těm zaměstnancům Správce, kteří je potřebují k plnění svých přímých povinností za účelem plnění nebo uzavření příslušné smlouvy o poskytování služeb. Při získávání a využívání osobních údajů částečně využíváme služeb externích poskytovatelů služeb, kteří se striktně řídí našimi pokyny v souladu se smlouvou, kterou průběžně kontrolujeme.


6. Kategorie subjektů údajů.

Kategorie subjektů údajů zahrnují stávající, bývalé a potenciální zákazníky správce a další osoby, které projeví přání kontaktovat správce.


7. Předávání údajů mimo Lotyšsko.

Přijaté údaje se neplánuje předávat mimo Lotyšsko, Evropskou unii nebo Evropský hospodářský prostor. Avšak vzhledem k tomu, že Webové stránky jsou spojeny se službami Google a Facebook, nemůže Správce zaručit, že tyto společnosti nebudou předávat údaje mimo Evropskou unii nebo Evropský hospodářský prostor.


8. Doba uchovávání údajů.

Osobní údaje Uživatele zpracováváme a uchováváme tak dlouho, dokud pro některou ze stran existuje zákonná povinnost údaje uchovávat. Poté, co výše uvedené okolnosti pominou, a není-li v pokynech pro ochranu údajů uvedeno jinak, údaje vymažeme do tří měsíců ode dne, kdy původní důvod pro uchovávání údajů pominul, s výjimkou případů, kdy je naší zákonnou povinností tyto údaje nadále uchovávat (např. pro účely účetní evidence nebo soudních sporů).


9. Přístup subjektů údajů k osobním údajům.

Subjekt údajů má právo na přístup ke svým osobním údajům do jednoho měsíce od data příslušné žádosti. Uživatel může podat žádost o uplatnění svých práv písemně osobně na právní adrese správce (po předložení dokladu totožnosti), poštou nebo e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem. Po obdržení žádosti Uživatele o uplatnění jeho práv Správce ověří totožnost Uživatele, žádost posoudí a vyřídí ji v souladu s příslušnými předpisy. Uživatel má právo obdržet informace stanovené předpisy týkající se zpracování jeho údajů, právo požadovat přístup ke svým osobním údajům, jakož i právo požadovat od Správce doplnění, opravu nebo výmaz údajů, omezení zpracování nebo vznést námitku proti zpracování, pokud tato práva nejsou v rozporu s účelem zpracování údajů (např. uzavření smlouvy o plnění). Subjekt údajů nemá právo na informace, pokud je jejich zveřejnění zakázáno zákonem v oblasti národní bezpečnosti, obrany, veřejné bezpečnosti, trestního práva nebo za účelem ochrany finančních zájmů státu v daňových záležitostech nebo za účelem dohledu nad účastníky finančního trhu a provádění makroekonomických analýz.


10. Zpracování souborů cookie.

Webové stránky shromažďují údaje o návštěvnících webových stránek, které umožňují majiteli webových stránek vyhodnotit užitečnost webových stránek a možnosti jejich zlepšení. Správce neustále vylepšuje Webové stránky, aby zvýšil jejich použitelnost, a proto potřebuje vědět, jaké informace jsou pro návštěvníky Webových stránek důležité, jak často Webové stránky navštěvují, jaká zařízení a prohlížeče používají, odkud návštěvníci přicházejí a jaký obsah preferují. Správce používá systém Google Analytics, který mu umožňuje analyzovat, jak návštěvníci Webové stránky používají. Základní principy fungování služby Google Analytics naleznete na webových stránkách společnosti Google na adrese https://support.google.com/analytics/answer/1012034?hl=en&ref_topic=6157800#zippy=%2Cin-this-. Správce používá shromážděné údaje pro své oprávněné zájmy, které spočívají ve zlepšení porozumění potřebám návštěvníků Webových stránek a zlepšení dostupnosti zveřejňovaných informací Správce. Návštěvníci se mohou kdykoli odhlásit ze shromažďování údajů službou Google Analytics, jak je popsáno zde https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/.

Server hostující Webové stránky může zaznamenávat požadavky návštěvníků (použité zařízení, prohlížeč, IP adresa, datum a čas přístupu). Údaje uvedené v této části se používají pro technické účely, k zajištění řádného fungování a bezpečnosti Webových stránek a k vyšetřování případných bezpečnostních incidentů. Právním základem pro shromažďování těchto údajů je oprávněný zájem Správce na zajištění technické dostupnosti a integrity Webových stránek. Soubory cookie jsou malé soubory, které prohlížeč ukládá do počítače návštěvníka při každém přístupu na Webové stránky podle nastavení prohlížeče návštěvníka. Určité soubory cookie se používají k výběru a poskytování relevantních informací a reklam návštěvníkovi na základě obsahu, který si návštěvník dříve prohlížel, čímž se zjednodušuje používání Webových stránek, které je pro návštěvníky pohodlné a individuálně přizpůsobené. Další informace o souborech cookie, jakož i o jejich mazání a správě, lze získat na webových stránkách https://www.aboutcookies.org/.

Webové stránky používají soubory cookie ke shromažďování IP adres uživatelů a informací o prohlížení a umožňují Webovým stránkám zapamatovat si preference návštěvníka. Cookies umožňují správci sledovat tok dat na Webové stránce a interakci uživatele s Webovou stránkou. Správce tyto údaje používá k analýze chování návštěvníků a ke zlepšování Webových stránek. Právním základem pro používání souborů cookie je oprávněný zájem Správce na zajištění funkčnosti, přístupnosti a integrity Webových stránek. Návštěvníci mohou soubory cookie kontrolovat a/nebo mazat podle svých preferencí. Více informací o tomto procesu je k dispozici zde: https://www.aboutcookies.org/. Návštěvníci mohou vymazat všechny soubory cookie uložené v jejich počítačích.

Návštěvníci mohou soubory cookie odhlásit prostřednictvím nabídky prohlížeče nebo na adrese https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Pro provedení potřebných nastavení se návštěvníci musí seznámit s podmínkami svého webového prohlížeče. V případě zablokování souborů cookie budou muset návštěvníci při každé návštěvě webových stránek nastavení ručně upravit a je možné, že některé služby a funkce nebudou fungovat. Přístup ke statistickým údajům o návštěvnících Webových stránek mají pouze zaměstnanci Správce, kteří jsou odpovědní za analýzu těchto údajů. Není-li uvedeno jinak, soubory cookie se ukládají do doby, než je dokončena akce, pro kterou byly shromážděny, a poté jsou vymazány. V případě, že Webové stránky poskytují možnost fóra nebo komentářů, ukládají v takových případech IP adresu a údaje poskytnuté návštěvníkem. Soubory cookie obsahující tyto údaje mohou být pro vaše pohodlí uloženy (aby nedošlo k jejich přepsání) až na dobu jednoho roku.


11. Webové stránky třetích stran.

Můžeme spolupracovat s třetími stranami, které jsou oprávněny s vaším souhlasem umisťovat na naše webové stránky nebo do našich služeb, aplikací a nástrojů soubory cookie třetích stran. Tito poskytovatelé služeb nám umožňují poskytovat vám lepší, rychlejší a bezpečnější služby při používání webových stránek. Upozorňujeme, že soubory cookie třetích stran podléhají zásadám ochrany osobních údajů dané třetí strany, a proto za tyto zásady ochrany osobních údajů neneseme žádnou odpovědnost. Webové stránky implementovaly nástroj „Facebook pixel“. Účelem použití tohoto nástroje je přizpůsobit obsah a reklamy uživatelům Facebooku. Chcete-li se dozvědět více o zásadách ochrany osobních údajů společnosti Facebook, klikněte zde: https://www.facebook.com/about/privacy/. Nastavení reklamy můžete změnit také ve svém profilu na Facebooku.


12. Právo podat stížnost u dozorového úřadu.

Subjekt údajů má právo podat stížnost u dozorového úřadu (Státní inspekce ochrany osobních údajů). Státní datový inspektorát přijímá dokumenty poštou a e-mailem (dokumenty podepsané zaručeným elektronickým podpisem) a lze je také zanechat v poštovní schránce v 1. patře na adrese Elijas Street 17, Riga, LV-1050. Státní datový inspektorát přijímá elektronické zásilky doručené na e-mailovou adresu [email protected]


13. Platnost zásad ochrany osobních údajů.

Vyhrazujeme si právo příležitostně měnit a doplňovat obsah těchto zásad ochrany osobních údajů za účelem zpřesnění popisu způsobu zpracování vašich údajů. S ohledem na to vám doporučujeme, abyste tyto zásady ochrany osobních údajů pravidelně kontrolovali a byli tak informováni o zpracování vašich osobních údajů na webových stránkách.