Zásady ochrany osobných údajov

1. Úvod

Ltd. “VMS Timber”, LV45403035414 (ďalej len „správca“) na webových stránkach https://www.vmshouses.com(ďalej len „webové stránky“) spracováva osobné údaje získané od subjektu údajov – užívateľa webových stránok (ďalej len „užívateľ“). Správca dbá na súkromie Užívateľa a ochranu osobných údajov, rešpektuje práva Užívateľa týkajúce sa zákonnosti spracovania osobných údajov v súlade s platnými právnymi predpismi– Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) a ďalšími platnými právnymi predpismi v oblasti ochrany súkromia a spracovania údajov. S ohľadom na to Správca vypracoval tieto zásady ochrany osobných údajov, aby Užívateľovi poskytol informácie stanovené Nariadením. Zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú na spracovanie údajov bez ohľadu na formu a/alebo médium, v ktorom Užívateľ poskytuje osobné údaje (na Webových stránkach, v listinnej podobe, osobne alebo telefonicky). Správca si vyhradzuje právo tieto podmienky kedykoľvek zmeniť. Návštevník Webových stránok je povinný samostatne kontrolovať obsah Webových stránok, aby sa zoznámil so zmenami podmienok.2. Totožnosť a kontaktné údaje správcu.

Správca: Ltd. “VMS Timber”

Registračné číslo: LV45403035414

Adresa správcu: “Zāģeri”, Sarkaņu pagasts, Madonas novads, LV-4870, Latvija

Webové stránky: https://www.vmshouses.com/

E-mail: [email protected]

Telefónne číslo: +371 25411162


3. Účely spracovania osobných údajov a právny základ spracovania.

Pokiaľ užívateľ poskytne správcovi svoje osobné údaje telefonicky, prostredníctvom kontaktných formulárov na webových stránkach, e-mailom alebo iným spôsobom, uchovávame a používame tieto údaje za účelom plnenia alebo uzavretia príslušnej zmluvy o poskytovaní služieb, vrátane identifikácie zákazníka; prípravy a uzavretie zmluvy; poskytovanie služieb (plnenie zmluvných povinností); obsluhy zákazníka; vybavovanie a spracovanie námietok; zvyšovanie lojality zákazníka; správy platieb a vyúčtovania; vymáhanie a inkasa pohľadávok; zabezpečenie plánovania a vedenia evidencie. Tieto údaje spracovávame aj za účelom poskytovania informácií orgánom štátnej správy a prevádzkovým subjektom v prípadoch av rozsahu stanovenom externými regulačnými aktmi. Právnym základom pre spracovanie údajov je uzavretie a plnenie zmluvy, dodržiavanie regulačných aktov, so súhlasom zákazníka– subjektu údajov a naše oprávnené záujmy (napr. overenie totožnosti zákazníka pred uzavretím zmluvy, zabezpečenie plnenia zmluvných povinností, analýza využívania webových stránok, zabezpečenie efektivity poskytovania služieb apod.)


4. Kategórie osobných údajov.

Kategórie osobných údajov zahŕňajú meno, priezvisko, osobné identifikačné číslo, e-mailovú alebo poštovú adresu, IP adresu, telefónne číslo, obsah správ alebo listov atď.


5. Kategórie príjemcov osobných údajov.

Údaje sú sprístupnené tým zamestnancom Správcu, ktorí ich potrebujú na plnenie svojich priamych povinností za účelom plnenia alebo uzavretia príslušnej zmluvy o poskytovaní služieb. Pri získavaní a využívaní osobných údajov čiastočne využívame služby externých poskytovateľov služieb, ktorí sa striktne riadia našimi pokynmi v súlade so zmluvou, ktorú priebežne kontrolujeme.


6. Kategórie subjektov údajov.

Kategórie subjektov údajov zahŕňajú súčasných, bývalých a potenciálnych zákazníkov správcu a ďalšie osoby, ktoré prejavia želanie kontaktovať správcu.

 

7. Zasielanie údajov mimo Lotyšska.

Prijaté údaje sa neplánuje zasielať mimo Lotyšska, Európskej únie alebo Európskeho hospodárskeho priestoru. Avšak vzhľadom na to, že Webové stránky sú spojené so službami Google a Facebook, nemôže Správca zaručiť, že tieto spoločnosti nebudú odovzdávať údaje mimo Európskej únie alebo Európskeho hospodárskeho priestoru.


8. Čas uchovávania údajov.

Osobné údaje Užívateľa spracovávame a uchovávame tak dlho, pokiaľ pre niektorú zo strán existuje zákonná povinnosť údaje uchovávať. Potom, čo vyššie uvedené okolnosti pominú, a ak nie je v pokynoch na ochranu údajov uvedené inak, údaje vymažeme do troch mesiacov odo dňa, keď pôvodný dôvod na uchovávanie údajov pominul, s výnimkou prípadov, keď je našou zákonnou povinnosťou tieto údaje naďalej uchovávať (napr. na účely účtovnej evidencie alebo súdnych sporov).


9. Prístup subjektov údajov k osobným údajom.

Subjekt údajov má právo na prístup k svojim osobným údajom do jedného mesiaca od dátumu príslušnej žiadosti. Užívateľ môže podať žiadosť o uplatnenie svojich práv písomne osobne na právnej adrese správcu (po predložení dokladu totožnosti), poštou alebo e-mailom so zaručeným elektronickým podpisom. Po obdržaní žiadosti Užívateľa o uplatnenie jeho práv Správca overí totožnosť Užívateľa, žiadosť posúdi a vybaví ju v súlade s príslušnými predpismi. Užívateľ má právo dostať informácie stanovené predpismi týkajúce sa spracovania jeho údajov, právo požadovať prístup k svojim osobným údajom, ako aj právo požadovať od Správcu doplnenie, opravu alebo výmaz údajov, obmedzenie spracovania alebo vzniesť námietku proti spracovaniu, pokiaľ tieto práva nie sú v rozpore s účelom spracovanie údajov (napr. uzavretie zmluvy o plnení). Subjekt údajov nemá právo na informácie, ak je ich zverejnenie zakázané zákonom v oblasti národnej bezpečnosti, obrany, verejnej bezpečnosti, trestného práva alebo za účelom ochrany finančných záujmov štátu v daňových záležitostiach alebo za účelom dohľadu nad účastníkmi finančného trhu a vykonávania makroekonomických analýz.


10. Spracovanie súborov cookie.

Webové stránky zhromažďujú údaje o návštevníkoch webových stránok, ktoré umožňujú majiteľovi webových stránok vyhodnotiť užitočnosť webových stránok a možnosti ich zlepšenia. Správca neustále vylepšuje Webové stránky, aby zvýšil ich použiteľnosť, a preto potrebuje vedieť, aké informácie sú pre návštevníkov Webových stránok dôležité, ako často Webové stránky navštevujú, aké zariadenia a prehliadače používajú, odkiaľ návštevníci prichádzajú a aký obsah preferujú. Správca používa systém Google Analytics, ktorý mu umožňuje analyzovať, ako návštevníci Webové stránky používajú. Základné princípy fungovania služby Google Analytics nájdete na webových stránkach spoločnosti Google na adrese https://support.google.com/analytics/answer/1012034?hl=en&ref_topic=6157800#zippy=%2Cin-this-. Správca používa zhromaždené údaje pre svoje oprávnené záujmy, ktoré spočívajú v zlepšení porozumenia potrebám návštevníkov Webových stránok a zlepšení dostupnosti zverejňovaných informácií Správcu. Návštevníci sa môžu kedykoľvek odhlásiť zo zhromažďovania údajov službou Google Analytics, ako je popísané tu https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/.

Server hosťujúci Webové stránky môže zaznamenávať požiadavky návštevníkov (použité zariadenie, prehliadač, IP adresa, dátum a čas prístupu). Údaje uvedené v tejto časti sa používajú na technické účely, na zaistenie riadneho fungovania a bezpečnosti Webových stránok a na vyšetrovanie prípadných bezpečnostných incidentov. Právnym základom pre zhromažďovanie týchto údajov je oprávnený záujem Správcu na zaistení technickej dostupnosti a integrity Webových stránok. Súbory cookie sú malé súbory, ktoré prehliadač ukladá do počítača návštevníka pri každom prístupe na Webové stránky podľa nastavenia prehliadača návštevníka. Určité súbory cookie sa používajú na výber a poskytovanie relevantných informácií a reklám návštevníkovi na základe obsahu, ktorý si návštevník predtým prezeral, čím sa zjednodušuje používanie Webových stránok, ktoré je pre návštevníkov pohodlné a individuálne prispôsobené. Ďalšie informácie o súboroch cookie, ako aj o ich mazaní a správe, je možné získať na webových stránkach https://www.aboutcookies.org/.

Webové stránky používajú súbory cookie na zhromažďovanie IP adries užívateľov a informácií o prezeraní a umožňujú Webovým stránkam zapamätať si preferencie návštevníka. Cookies umožňujú správcovi sledovať tok dát na Webovej stránke a interakciu používateľa s Webovou stránkou. Správca tieto údaje používa na analýzu správania návštevníkov a na zlepšovanie Webových stránok. Právnym základom pre používanie súborov cookie je oprávnený záujem Správcu na zaistenie funkčnosti, prístupnosti a integrity Webových stránok. Návštevníci môžu súbory cookie kontrolovať a/alebo mazať podľa svojich preferencií. Viac informácií o tomto procese je k dispozícii tu: https://www.aboutcookies.org/. Návštevníci môžu vymazať všetky súbory cookie uložené v ich počítačoch.

Návštevníci môžu súbory cookie odhlásiť prostredníctvom ponuky prehliadača alebo na adrese https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Na vykonanie potrebných nastavení sa návštevníci musia zoznámiť s podmienkami svojho webového prehliadača. V prípade zablokovania súborov cookie budú musieť návštevníci pri každej návšteve webových stránok nastavenia ručne upraviť a je možné, že niektoré služby a funkcie nebudú fungovať. Prístup k štatistickým údajom o návštevníkoch Webových stránok majú iba zamestnanci Správcu, ktorí sú zodpovední za analýzu týchto údajov. Ak nie je uvedené inak, súbory cookie sa ukladajú dovtedy, kým nie je dokončená akcia, pre ktorú boli zhromaždené, a potom sú vymazané. V prípade, že Webové stránky poskytujú možnosť fóra alebo komentárov, ukladajú v takýchto prípadoch IP adresu a údaje poskytnuté návštevníkom. Súbory cookie obsahujúce tieto údaje môžu byť pre vaše pohodlie uložené (aby nedošlo k ich prepísaniu) až na dobu jedného roka.


11. Webové stránky tretích strán.

Môžeme spolupracovať s tretími stranami, ktoré sú oprávnené s vaším súhlasom umiestňovať na naše webové stránky alebo do našich služieb, aplikácií a nástrojov súbory cookie tretích strán. Títo poskytovatelia služieb nám umožňujú poskytovať vám lepšie, rýchlejšie a bezpečnejšie služby pri používaní webových stránok. Upozorňujeme, že súbory cookie tretích strán podliehajú zásadám ochrany osobných údajov danej tretej strany, a preto za tieto zásady ochrany osobných údajov nenesieme žiadnu zodpovednosť. Webové stránky implementovali nástroj „Facebook pixel“. Účelom použitia tohto nástroja je prispôsobiť obsah a reklamy používateľom Facebooku. Ak sa chcete dozvedieť viac o zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Facebook, kliknite tu: https://www.facebook.com/about/privacy/. Nastavenia reklamy môžete zmeniť aj vo svojom profile na Facebooku.


12. Právo podať sťažnosť na dozornom úrade.

Subjekt údajov má právo podať sťažnosť na dozornom úrade (Štátna inšpekcia ochrany osobných údajov). Štátny dátový inšpektorát prijíma dokumenty poštou a e-mailom (dokumenty podpísané zaručeným elektronickým podpisom) a je možné ich tiež zanechať v poštovej schránke na 1. poschodí na adrese Elijas Street 17, Riga, LV-1050. Štátny dátový inšpektorát prijíma elektronické zásielky doručené na e-mailovú adresu [email protected].


13. Platnosť zásad ochrany osobných údajov.

Vyhradzujeme si právo príležitostne meniť a dopĺňať obsah týchto zásad ochrany osobných údajov za účelom spresnenia popisu spôsobu spracovania vašich údajov. S ohľadom na to vám odporúčame, aby ste tieto zásady ochrany osobných údajov pravidelne kontrolovali a boli tak informovaní o spracovaní vašich osobných údajov na webových stránkach.