Integritetspolicy

1. Inledning

SIA “VMS Timber”, LV45403035414 (nedan kallad "Personuppgiftsansvarig") på webbplatsen https://www.vmshouses.com ( (nedan kallad "Webbplatsen") behandlar personliga uppgifter som erhållits från den registrerade - Webbplatsanvändaren (nedan kallad "Användaren").  Den Personuppgiftsansvarige värnar om Användarens integritet och skyddet av dennes personliga uppgifter och respekterar Användarens rättigheter avseende den lagliga behandlingen av personuppgifter i enlighet med tillämpliga lagar - Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personliga uppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter (nedan kallad "Förordningen") och andra tillämpliga lagar inom integritet- och databehandling. Med anledning av detta har den Personuppgiftsansvarige utarbetat denna Integritetspolicy för att tillhandahålla Användaren den information som anges i förordningen. Integritetspolicyn gäller för behandling av uppgifter oavsett i vilken form och/eller med vilket medium Användaren tillhandahåller sina personliga uppgifter (på Webbplatsen, i pappersformat, personligen eller över telefon). Den Personuppgiftsansvarige förbehåller sig rätten att när som helst ändra dessa villkor. Det är webbplatsbesökarens ansvar att själv kontrollera innehållet på Webbplatsen för att ta del av ändringarna i villkoren.


2. Identitet och kontaktuppgifter för Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig:  SIA. “VMS Timber”

Registreringsnummer: LV45403035414

Personuppgiftsansvarigs adress: “Zāģeri”, Sarkaņu pagasts, Madonas novads, LV-4870, Latvija

Webbsida: https://www.vmshouses.com/

E-post: [email protected]

Telefonnummer: +371 25411162


3. Syftet med behandlingen av Personliga uppgifter och Rättslig grund för behandlingen.

Om Användaren lämnar sina personuppgifter till den Personuppgiftsansvarige över telefon, genom att använda Webbplatsens kontaktformulär, e-post eller på annat sätt, lagrar och använder vi denna information för att uppfylla eller ingå det aktuella tjänsteavtalet, inklusive kundidentifiering; förberedelse och ingående av avtal; tillhandahållande av tjänster (fullgörande av avtalsförpliktelser); kundservice; hantering och behandling av invändningar; öka kundlojalitet; administration av betalning och uppgörelse; skuldindrivning och inkasso; tillhandahålla planering och bokföring. Vi behandlar också dessa uppgifter för att tillhandahålla information till administrativa myndigheter och verksamhetsenheter i de fall och i den utsträckning som specificeras i externa rättsakter. Den rättsliga grunden för databehandlingen är ingåendet och fullgörandet av ett avtal, efterlevnad av lagar och andra rättsakter, med samtycke från Kunden - den registrerade, samt våra berättigade intressen (till exempel verifiera kundens identitet innan ett avtal ingås, säkerställa fullgörandet av avtalsförpliktelser, analysera användningen av Webbplatsen, säkerställa att tjänsterna tillhandahålls på ett effektivt sätt osv.)


4. Kategorier av personliga uppgifter.

Kategorier av personliga uppgifter innefattar namn, efternamn, personnummer, e-post eller postadress, IP-adress, telefonnummer, innehåll i meddelanden eller brev, osv.


5. Kategorier av mottagare av personliga uppgifter.

Uppgifterna lämnas ut till de av Personuppgiftsansvariges anställda som behöver uppgifterna för att utföra sina direkta arbetsuppgifter i syfte att fullgöra eller ingå det relevanta avtalet om tjänsteleverans. Vid inhämtning och användning av personliga uppgifter använder vi delvis tjänster från externa tjänsteleverantörer som strikt följer våra instruktioner i enlighet med det avtal som vi kontinuerligt övervakar.


6. Kategorier av registrerade personer.

Kategorier av registrerade personer inkluderar befintliga, tidigare och potentiella kunder till den Personuppgiftsansvarige samt andra personer som önskar kontakta Personuppgiftsansvarig.


7. Överföring av uppgifter utanför Lettland.

De mottagna uppgifterna förväntas inte överföras utanför Lettland, EU eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Eftersom Webbplatsen är kopplad till Googles och Facebooks tjänster kan Personuppgiftsansvarig dock inte garantera att dessa företag inte kommer att överföra uppgifter utanför EU eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.


8. Tidsperiod för lagring av uppgifter.

Vi behandlar och lagrar Användarens personliga uppgifter så länge endera parten har rättslig skyldighet att lagra uppgifterna. När de ovan nämnda omständigheterna inte längre föreligger, och om ej annat anges i riktlinjerna för dataskydd, raderar vi uppgifterna inom tre månader från det datum då det ursprungliga skälet för lagring av uppgifterna inte längre föreligger, utom i de fall då vi enligt lag är skyldiga att även fortsättningsvis lagra dessa uppgifter (t.ex. för bokföringsändamål eller i samband med rättstvister).


9. Registrerade personers åtkomst till personliga uppgifter.

Den registrerade personen har rätt att få åtkomst till sina personliga uppgifter inom en månad från dagen för begäran. Användaren kan skriftligen och personligen skicka en begäran om utövandet av sina rättigheter till den Personuppgiftsansvariges juridiska adress (genom uppvisande av en identitetshandling), per post eller e-post med en säker elektronisk underskrift. När den Personuppgiftsansvarige tar emot Användarens begäran om att utöva sina rättigheter kontrollerar denne Användares identitet, bedömer begäran och uppfyller den i enlighet med tillämpliga bestämmelser. Användaren har rätt att få den i föreskrifterna angivna informationen om behandlingen av sina uppgifter, rätt att begära åtkomst till sina personliga uppgifter samt rätt att begära att den Personuppgiftsansvarige kompletterar, korrigerar eller raderar uppgifterna, begränsar behandlingen eller invänder mot behandlingen, i den utsträckning som dessa rättigheter ej går emot syftet med behandlingen av uppgifterna (t.ex. ingående av avtal om utförande). Den registrerade personen har ingen rätt att få information om det är förbjudet att lämna ut sådan information enligt lagstiftning inom nationell säkerhet, försvar, allmän säkerhet, straffrätt eller i syfte att skydda statens ekonomiska intressen i skattefrågor eller för att övervaka finansmarknadens aktörer och genomföra makroekonomisk analys.


10. Behandling av cookies.

Webbplatsen inhämtar uppgifter om Webbplatsens besökare så att Webbplatsens ägare kan bedöma Webbplatsens användbarhet och hur den kan förbättras. Den Personuppgiftsansvarige förbättrar kontinuerligt Webbplatsen för att öka dess användbarhet och behöver därför veta vilken information som är av betydelse för Webbplatsbesökarna, hur ofta de besöker Webbplatsen, vilka enheter och webbläsare de använder, varifrån besökarna kommer och vilket innehåll de föredrar att läsa. Den Personuppgiftsansvarige använder sig av Google Analytics-systemet, där den Personuppgiftsansvarige kan analysera hur besökarna använder Webbplatsen. De grundläggande principerna för hur Google Analytics fungerar finns på Googles webbplats på https://support.google.com/analytics/answer/1012034?hl=en&ref_topic=6157800 - zippy=,in-this-article . Personuppgiftsansvarig använder de insamlade uppgifterna för sina berättigade intressen att öka sin förståelse för webbplatsbesökarnas behov samt för att förbättra tillgängligheten till den Personuppgiftsansvariges publicerade information. Besökare kan när som helst välja bort datainsamling av Google Analytics, enligt följande beskrivning https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/ .

Den server som är värd för Webbplatsen kan registrera besökarnas förfrågningar (använd enhet, webbläsare, IP-adress, åtkomstdatum och tid). De uppgifter som nämns i detta avsnitt används för tekniska ändamål, för att säkerställa att Webbplatsen fungerar korrekt och är säker samt för att utreda eventuella säkerhetsincidenter. Den rättsliga grunden för insamlingen av dessa uppgifter är den Personuppgiftsansvariges berättigade intresse av att säkerställa Webbplatsens tekniska tillgänglighet och integritet.

Cookies är små filer som webbläsaren sparar på besökarens dator varje gång besökaren går in på Webbplatsen, i enlighet med de inställningar som gjorts i besökarens webbläsare. Vissa cookies används för att välja och tillhandahålla besökare med relevant information och reklam till besökaren baserat på det innehåll som besökaren tidigare har sett, vilket därigenom gör användningen av Webbplatsen enkel, praktisk och personligt anpassad för besökare. Ytterligare information om cookies, samt radering och hantering av dem, finns på webbplatsen https://www.aboutcookies.org/.

Webbplatsen använder cookies för att samla in användarnas IP-adresser och webbläsarinformation så att Webbplatsen kan komma ihåg besökarens preferenser. Med hjälp av cookies kan den Personuppgiftsansvarige övervaka dataflödet på Webbplatsen och hur Användaren interagerar med Webbplatsen. Den Personuppgiftsansvarige använder dessa uppgifter i syfte att analysera besökarnas beteende och förbättra Webbplatsen. Den rättsliga grunden för att använda cookies är den Personuppgiftsansvariges berättigade intresse av att säkerställa Webbplatsens funktionalitet, tillgänglighet och integritet.

Besökare kan kontrollera och/eller radera cookies enligt egna önskemål. Ytterligare information om detta görs finns här: https://www.aboutcookies.org/. Besökare kan radera alla cookies som lagras på deras datorer.

Besökare kan välja bort cookies i menyn i webbläsaren eller på https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. För att kunna göra nödvändiga inställningar måste besökaren informera sig om villkoren för sin webbläsare. Om cookies inte tillåts måste besökarna manuellt ändra inställningarna varje gång de besöker Webbplatsen, och det är möjligt att vissa tjänster och funktioner då inte fungerar.

Åtkomst till statistiska uppgifter om Webbplatsens besökare ges endast till anställda hos den Personuppgiftsansvarige som är den som ansvarar för analysen av sådana uppgifter. Om inget annat anges lagras cookies tills den åtgärd för vilken de samlades in har avslutats, och därefter raderas de.

Om det finns ett forum eller kommentarsfunktionrt på Webbplatsen lagras IP-adressen och de uppgifter som besökaren lämnar. Cookies som innehåller dessa uppgifter kan lagras för att underlätta användningen för dig (för att undvika att de skrivs om) i upp till ett år.


11. Webbplatser från tredje part.

Vi kan komma att samarbeta med tredje parter som har behörighet att placera tredjepartscookies på våra webbplatser eller våra tjänster, program och verktyg med ditt godkännande. Med hjälp av dessa tjänsteleverantörer kan vi erbjuda dig en bättre, snabbare och säkrare användarupplevelse på Webbplatsen. Observera att cookies från tredje part omfattas av tredje parts integritetspolicy, och vi tar därför inget ansvar för dessa integritetspolicyer.

Webbplatsen har införlivat verktyget "Facebook pixel". Syftet med detta verktyg är att anpassa innehåll och annonser för Facebook-användare. För ytterligare information om Facebooks integritetspolicy, klicka här: https://www.facebook.com/about/privacy/. Du kan också ändra annonsinställningarna i din Facebook-profil.


12. Rätten att lämna in klagomål till tillsynsmyndigheten.

Den registrerade personen har rätt att lämna in klagomål till tillsynsmyndigheten (Data State Inspectorate). Datainspektionen tar emot handlingar per post och e-post (handlingar som signerats med en säker elektronisk underskrift), och de kan också läggas i brevlådan på 1:a våningen på Elijas Street 17, Riga, LV-1050. Den statliga datainspektionen godtar elektroniska försändelser som tas emot på e-postadressen [email protected].


13. Integritetspolicyns giltighet.

Vi förbehåller oss rätten att från tid till annan ändra och komplettera innehållet i denna integritetspolicy för att förtydliga beskrivningen av hur vi behandlar dina uppgifter. Därför rekommenderar vi dig att regelbundet läsa igenom denna integritetspolicy så att du håller dig informerad om hur dina personuppgifter behandlas på Webbplatsen.